Privacy Statement

Stichting Jeugdvakantiespelen Den Dungen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://bouwdorpdendungen.nl
Hooidonksestraat 11 5275HV Den Dungen
bouwdorpdd@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Jeugdvakantiespelen Den Dungen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor – en achternaam
– Leeftijd
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kindervakantieweek Den Dungen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

– medische informatie
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd en / of ouders of voogd deze gegevens zelf hebben verstrekt. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bouwdorpdd@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Jeugdvakantiespelen Den Dungen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het registreren van de deelnemers zodat zijn deel kunnen nemen aan onze dienstverlening/programma
– Het afhandelen van uw betaling
– Het eventueel verzenden van informatie over onze dienstverlening/programma
– U eventueel te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening/programma uit te kunnen voeren
– Het maken van groepsindelingen, van belang voor onze dienstverlening/programma
– U te kunnen bereiken bij eventuele incidenten tijdens deelname aan onze dienstverlening/programma
– Incidenteel ten behoeve van PR/promotie voor onze dienstverlening/programma

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Jeugdvakantiespelen Den Dungen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Jeugdvakantiespelen Den Dungen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Jeugdvakantiespelen Den Dungen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van de persoonsgegevens: Tot vijf jaar na laatste deelname.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Jeugdvakantiespelen Den Dungen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (dienstverlening/programma) met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Jeugdvakantiespelen Den Dungen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Jeugdvakantiespelen Den Dungen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bouwdorpdd@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Jeugdvakantiespelen Den Dungen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Jeugdvakantiespelen Den Dungen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bouwdorpdd@gmail.com